Urodziła się w Białymstoku w roku 1980. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Born in 1980, Białystok, Poland. Lives and works in Warsaw, Poland.

Czym się zajmuję – pole działań artystycznych

Pracuję z ludźmi, tworzę instalacje, video, kolaże, maluję obrazy. Posługuję się różnymi mediami wyrazu artystycznego, adekwatnymi do myśli, którą chcę przekazać.

Swoją twórczość dzielę na: zaangażowaną społecznie – gdzie inspiracją i tematem są ludzie będący w trudnych, sytuacjach życiowych, czasem wykluczeni ze społeczeństwa. Pobudzam ich do działania artystycznego, prowokuję do zabawy I razem współtworzę.

Słowa Pier Paolo Pasolini „Kultura jako więzienie, sztuka jako wyzwolenie“ są mi bliskie. Dlatego też pracuję z kobietami w więzieniu, pacjentami ośrodków odwykowych czy uchodźcami.

Drugi rodzaj pracy to ta osobista, prywatna, mówiąca o mnie, o moich korzeniach: dziedziczeniu, subiektywnej pamięci, tradycjach jakie wynoszę z domu na wschodnich terenach Polski, przy granicy z Białorusią i Litwą. Często Punktem wyjścia dla niej jest sztuka ludowa tych terenów.

Od 2011 do 2016 pracowałam na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Mediów jako asystentka.

Od 2017 pracuję na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Tkanina w Architekturze

Współpracuję m.in. z :

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk

Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa

Fundacja „Sławek”, Warszawa

Wykształcenie

2015 Stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych : Wydział Sztuki Mediów, ASP Warszawa. Tytuł Pracy: Dziewczyny z Zamku

2009 Międzynarodowy dyplom magistra sztuki: Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych Post ST. Joost, Breda Den Bosh, Holandia

2006 Dyplom magistra sztuki: Wydział Malarstwa, ASP,Warszawa

Stypendia

Stypendium Twórcze ZAiKS w roku 2014.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Twórcze na rok 2010.

Rezydencje artystyczne

Apollonia Échanges Artistiques Européens, Strasburg, 2017.

Homes Gallery, Rotterdam, 2010.

Bad Fundation, Rotterdam, 2009.

Wystawy, udział w projektach artystycznych

2017/2018

Wystawa zbiorowa „Krew łączy i dzieli”,  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa

2017

Udział w programu wymiany rezydencyjnej Centrum Sztuki Współczesnej ŁaźniaStrasburg, Stowarzyszenie Apollonia, realizacja projektu „Hafty i tożsamości”

Wystawa zbiorowa inSPIRACJE 12 „Breathtaking. Seeing, hearing and growing” Galeria Trafo, Szczecin

Wystawa indywidualna, „PGO – Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze”, Akademia Supraska, Supraśl

2016

Udział w festiwalu Łódź Design, Wystawa zbiorowa, Et[n]os. Wpływ łowickiej sztuki ludowej na współczesne projektowanie, Centrum Festiwalowe, ArtInkubator, Galeria Browarna, Łódź

Udział w Festiwalu „Relacje”, projekt w przestrzeni publicznej pt. Pożycz Sobie Akcja artystyczna z realizowana na Al.J ana Pawła w Warszawie przed Galerią XX1, dokumentacja akcji: wideo, obiekt, wystawa zbiorowa Galeria Elektor, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa

Udział w projekcie MONAR/T, realizacja akcji artystycznej pt. Niech się spełni, w MONAR Białystok, dokumentacja akcji : wideo, obiekt, wystawa indywidualna, Centrum Ludwika Zamenhofa, Białystok

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Warszawa, wystawa zbiorowa poprojektowa MONAR/T
Udział w Festiwalu InSpiracje, Galeria 13 Muz , Szczecin , Projekt pływającego ogrodu dla Wyspy Grodzkiej w Szczecinie , realizacja projektu nastąpi w maju 2017

2015

Wystawa zbiorowa Widzenia w ramach projektu PAROL!, Fundacja Sławek, Stacja Muranów, Warszawa

Projekt w przestrzeni publicznej Poczekalnia, Areszt Śledczy Warszawa Grochów, stworzony i z realizowany wspólnie z Kamilą Szejnoch we współpracy z Fundacją Sławek

Wystawa zbiorowa w ramach projektu PAROL!, Munt Punt, Biblioteka Miejska , Bruksela, Belgia

2015-2014

Kuratorka/koordynatorka projektu PAROL!, Projekt zakładał współpracę i komunikację pomiędzy światem ludzi skazanych a światem zewnętrznym. Funkcję mediatorów pełnili tu zaś artyści i arteterapeuci.

2012- 2014

Dziewczyny z zamku, projekt doktorski z pogranicza sztuki audiowizualnej, teatru, terapii i debaty publicznej. Zawiera elementy min. arteterapii, resocjalizacji, psychologii

2014

Wystawa indywidualna Dziewczyny z Zamku CSW , Projekt Room, Zamek Ujazdowski

Jelenie na Placu Defilad Instalacja wizualno-dźwiękowa, we współpracy z Teatrem Dramatycznym, Warszawa

Udział w projekcie Supra of Her own , Głównym założeniem było ukazanie bolesnych doświadczeń przemocy, w codziennym życiu gruzińskich kobiet. Stworzenie i z realizowanie instalacji audiowizualnej Life Is Not All Guns And Roses. Wystawa zbiorowa Galeria Nectar, Tibilisi, Gruzja.

Sztuka na Zamku, Projekt artystyczny przeprowadzony z kobietami odbywającymi karę więzienia na oddziałach zamkniętych, tzw. zamkach, wspólnie z Grupą Reaktor – Laboratorium Rzeźby., Fundacją Dom Kultury. Wystawa zbiorowa Sztuka na Zamku Galeria Kordegarda, Warszawa

Wystawa indywidualna Pasiak, Galeria Arsenał Białystok

2013

Festiwal holenderski, Project Room , Galeria Arsenał, Poznań

2012

Wystawa zbiorowa Noc Muzeów Galeria Format , Warszawa

Wystawa indywidualna W 10m² 60m² Galeria Program, Warszawa

2011

Wystawa zbiorowa Gucio zaczarowany, ostatni obywatel Rzeczpospolitej Obojga Narodów Galeria Pamienkalio, Wilno

Wystawa indywidualna Widzisz tyle ile chcesz , Galeria Promocyjna, Warszawa

Projektu w przestrzeni publicznej Pasiak , współpraca Galeria Studio , Warszawa, Baner na ścianie domu ul. Lubelska 30/32 od strony dworca Warszawa Wschodnia. Projekt z realizowany w ramach Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Festiwal Sztuki 3M, Ziemia, wystawa zbiorowa: Galeria Ostrołęka, Galeria Ciechanów, Galeria XX1 Warszawa, Galeria Elektoralna

Noc Muzeów w Warszawie, Stowarzyszenie Pracowni Twórczych Lubelska

2010

Festiwal Sztuki 3M (materiał, medium, metafora) WŁÓKNO, wystawa zbiorowa :Galeria Ostrołęka, Galeria Ciechanów, Galeria XX1 Warszawa, Galeria Elektoralna

Festiwal nad Wisłą Transform, realizacja projektu ,oraz wystawa zbiorowa, współpraca z artystami z Rotterdamu (Holandia) Warszawa

“Noc Muzeów “ Atelier Foksal, wystawa oraz warsztaty rodzinne, Warszawa

Wystawa indywidualna Love meat, Love that, Raw meat, Galeria 2.0 , Warszawa

2009

Noc Muzeów, SM’s Stedelijk Museum, Den Bosch (Holandia);

Wystawa zbiorowa SM’s Stedelijk Museum, Den Bosch (Holandia);

Wystawa zbiorowa Bat Reel 2, De Veemvloar, Amsterdam (Holandia);

Wystawa zbiorowa Bat Reel, Novylon, Antwerpia (Belgia);

Wystawa indywidualna Infantile Hematology, Galeria XX1, Warszawa;

Wystawa indywidualna, B.a.d. Fundation, Rotterdam (Holandia);

2008

Prezentacja /performans, Monkeys on the Water, Het Wilde Weten, Rotterdam (Holandia);

Udział w Festiwalu Europy Wschodniej Oost West Burlesk, Rotterdam (Holandia); wystawa zbiorowa: Galeria DEK 66, Rotterdam (Holandia); Galeria Kunst Super (Holandia);

Wystawa zbiorowa, Galeria M.I.K.C, Delden (Holandia); Najlepsze dyplomy szkół artystycznych w Holandii

Opracowanie i przygotowanie projektu Infantile Hematology. Książka artystyczna, pokaz projektu Post St.Joost Den Bosch (Holandia)

Projekt artystyczny If not not z udziałem Alisji Ibbaran, Galeria  Metafora, Barcelona (Hiszpania)

Performance Night, KOP, Breda (Holandia);

2007

Realizacja projektu w przestrzeni publicznej, Dworzec Centralny Den Bosch (Holandia)

Wystawa zbiorowa, Biennale Tkaniny Artystycznej, Galeria Turiec Martina (Czechy);

2006

Wystawa dyplomowa ASP w Warszawie, Wydział Malarstwa

 

What am I  dealing with?

I work with people, I create installations, videos, and photo collages, and I also paint. I use all types of media of artistic expression, adequate to the thoughts I wish to convey.

I divide my artistic work into two spheres, with the first one being social engagement, where my inspiration is people in difficult situations, sometimes excluded from the society. I stimulate them to artistic activity, I encourage them to play and co–create.

Pier Paolo Pasolini’s words — “Culture is prison, art is freedom” — can be regarded as my motto.

This is why I work with female inmates, patients of rehab centres, and refugees.

The other type of my work is the personal and private one that talks about me and my roots: my heritage, my subjective memory, and the traditions I learned at home in eastern Poland.

During 2011–2016 I worked in the Faculty of Media Art of the Warsaw Academy of Fine Arts.

From 2017 I work in the Faculty of Interior Design of the Warsaw Academie of Fine Arts

I cooperate with, among others:

Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

Centre for Contemporary Art Laznia, Gdansk

Mazovian Institute of Culture, Warsaw

“Sławek” Foundation, Warsaw

Education

2015 
Doctor’s degree in fine arts: Faculty of Media Art, The Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland
, Thesis: Girls from the Castle


2009
 Master of Arts international degree: Faculty of Visual Arts, The Academy of Fine Arts Post ST. Joost, Breda Den Bosh, Netherlands

2006
 Master of Arts degree: Faculty of Painting, The Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland

Scholarships

Artistic Scholarship of the Polish Society of Authors and Composers (ZAiKS) in 2014

The Ministry of Culture and National Heritage, Artistic Scholarship for 2010

Art residence

Apollonia Échanges Artistiques Européens, 2017

BAD Foundation, Rotterdam, Netherlands, 2009.

Homus Gallery, Rotterdam, Netherlands, 2010.

Exhibitions, participation in art projects

2017/2018

Collective exhibition, Blood: Uniting & Dividing, POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2017/2018

2017

Participation in the residency exchange program of the Łaźnia-Strasburg Center for Contemporary Art, the Apollonia Association, the implementation of the „Embroidery and Identity” project

Collective exhibition inSPIRACJE 12 „Breathtaking. Seeing, hearing and growing” Galeria Trafo, Szczecin 

Individual exhibition „PGO – Private Gardening Farm”, Suprasl Academy, Supraśl

2016

Participation in the Łódź Design Festival, “Et[n]os. Influence of the Łowicz folk art on contemporary design” group exhibition, Festival Centre, ArtInkubator, Browarna Gallery, Łódź.

Participation in the Relations Festival, “Make a Wish” project in the public space carried out on Al. Jana Pawła Street in Warsaw outside the XXI Gallery, documentation: video, object, group exhibition, Elektor Gallery, Mazovian Institute of Culture, Warsaw.

Participation in the “MONAR/T” project, implementation of the “May It Come True” project at the MONAR centre in Białystok, documentation: video, object,

individual exhibition, Ludwik Zamenhof Centre, Białystok.

Participation in the InSpiracje Festival, 13 Muz Gallery, Szczecin, project of a floating garden for the Grodzka Island in Szczecin, the project is to be carried out in May 2017.

2015

Group exhibition “Visits” as a part of the “PAROL!” project, “Sławek” Foundation, Muranów Station, Warsaw.

The “Waiting Room” project in the public space, Warsaw-Grochów Jail, created and carried out with Kamila Szejnoch in cooperation with the “Sławek” Foundation.

Group exhibition within the framework of the “PAROL!” project, Munt Punt, Municipal Library, Brussels, Belgium.

2015–2014

Curator/coordinator of the PAROL! project, which involved cooperation and communication between the world of inmates and the outside world, with the artists and art therapists acting as mediators.

2012–2014

“Girls from the Castle” doctoral project combining audio-visual art, theatre, therapy, and public debate. It contains elements of art therapy, rehabilitation, psychology, etc.

2014

“Girls from the Castle” individual exhibition, CSW, Room Project, Ujazdowski Castle.

“Deer on Defilad Square” visual and sound installation, in cooperation with the Dramatyczny Theatre, Warsaw.

Participation in the “Supra of Her Own” project, whose main objective was to present the painful experiences of violence in the everyday life of Georgian women. Creation and production of audio-visual installations entitled “Life Is not All Guns and Roses.” Group exhibition, Nectar Gallery, Tbilisi, Georgia.

“Art at the Castle” art project carried out together with female inmates from maximum-security wards, called ‘castles’, and in cooperation with Culture House Foundation.

“Art at the Castle” group exhibition, Kordegarda Gallery, Warsaw.

“Striped Rug” individual exhibition, Arsenał Gallery, Białystok.

2013

The Dutch Festival, Project Room, Arsenał Gallery, Poznań.

2012

“Night of Museums” group exhibition, Format Gallery, Warsaw.

“On 10m² 60m²” individual exhibition, Program Gallery, Warsaw.

2011

“Enchanted Gucio, the Last Citizen of the Polish-Lithuanian Commonwealth” group exhibition, Pamienkalio Gallery, Vilnius.

“You See as Much as You Want to” individual exhibition, Promocyjna Gallery, Warsaw.

“Striped Rug” project in the public space, in cooperation with the Studio Gallery, Warsaw, a banner on the wall of the building at Lubelska Street 30/32 from the side of the Eastern Railway Station. The project was carried out within the framework of the Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage.

“Festival of Art 3M, Earth” group exhibition, Ostrołęka Gallery, Ciechanów Gallery, XX1 Gallery in Warsaw, Elektoralna Gallery.

2010

“Festival of Art 3M (material, medium, metaphor) FIBER” collective exhibition, Ostrołęka Gallery, Ciechanów Gallery, XX1 Gallery in Warsaw, Elektoralna Gallery.

“Transform” Festival on the River Vistula, project implementation, group exhibition, and cooperation with artists from Rotterdam (Netherlands), Warsaw.

“Night of Museums,” Atelier Foksal, exhibition and family workshops, Warsaw.

“Love Meat, Love that, Raw Meat” individual exhibition, 2.0 Gallery, Warsaw.

2009

Night of Museums, SM’s Stedelijk Museum, Den Bosch, Netherlands.

Group exhibition, SM’s Stedelijk Museum, Den Bosch, Netherlands.

“Bat Reel 2” group exhibition, De Veemvloar, Amsterdam, Netherlands.

“Bat Reel” group exhibition, Novylon, Antwerp, Belgium.

“Infantile Haematology” individual exhibition, XX1 Gallery, Warsaw.

“B.a.d. Foundation” individual exhibition, Rotterdam, Netherlands

2008

“Monkeys on the Water” presentation/performance, Het Wilde Weten, Rotterdam, Netherlands.

Participation in the “Oost West Burlesk” Eastern Europe Festival, Rotterdam, Netherlands: groupexhibition, DEK 66 Gallery, Rotterdam, Netherlands, Kunst Super Gallery, Netherlands.

Group exhibition, M.I.K.C Gallery, Delden, Netherlands: the best diploma of Dutch art schools.

Preparation of the “Infantile Haematology” project. Art book, presentation of the project Post St. Joost, Den Bosch, Netherlands.

“If not not” art project with the participation of Alisji Ibbaran, Metafora Gallery, Barcelona, Spain.

“Performance Night,” KOP, Breda, Netherlands.

2007

Implementation of a project in the public space, Den Bosch Central Railway Station, Netherlands.

Group exhibition, Textile Art Biennale, Turiec Martina Gallery, Czech Republic.

2006

Graduation exhibition, Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting.