Bez Tytułu / Without Title

Białystok: Galeria im. Sleńdzińskich, Ośrodek dla Cudzoziemców, kwiecień 2017 r. 

Białystok: Galeria im. Sleńdzińskich, Center for Foreigners, April 2017.

Projekt związany  z działaniami społecznymi. Sięga do tradycji wspólnego haftowania obrusów. Artystka zaprosiłam do stołu mieszkańców Białegostoku a następnie kobiety mieszkające w tamtejszym Ośrodku dla Obcokrajowców: Czeczenki i krymskie Tatarki, aby wyszyły życzenia kierowane do samych siebie. Koncentracja, która towarzyszy wyszywaniu, w naturalny sposób skłania do refleksji i angażuje emocje. Jakie jest moje życzenie? Co określa? Haft wykonywany wspólnie, przez kobiety z różnych kręgów kulturowych i etnicznych nabiera tu szczególnego znaczenia: odnosi do dawnej wielokulturowości regionu wschodniej Polski, który obecnie zmaga się z nacjonalistyczną falą.

Podczas wyszywania, kolejne słowa powtarzane są w myślach jak mantra. Autorka dyskretnie posługuje się nastrojem chwili i emocjami kobiet siedzących przy wspólnym stole. To ujmujące w swojej prostocie zadanie, wpływa na określenie potrzeb i tęsknot uczestników.

/Natalia Andrzejewska/

dsc05422

Project is related to social activities, goes back to the tradition of embroidering tablecloths together.The artist invited the inhabitants of Bialystok to the table and then women living in the Foreigners’ Center there: Chechen and Crimean Tatars, to sew the wishes directed to themselves. The concentration that accompanies embroidery naturally leads to reflection and engages emotions. What is my wish? What determines? Common embroidering of women from different cultural and ethnic backgrounds takes on a special meaning here: it refers to the former multiculturalism of the region of eastern Poland, which is currently grappling with nationalism.

While embroidering, the next words are repeated in mind as a mantra. The author discretely uses the mood of the moment and the emotions of women sitting at a common table. This is a task that is endearing in its simplicity and influences the participants’ needs and longings.

17545373_1648773478471835_2971692157007934894_o
17504446_1645861355429714_8596916976168402461_o
17635170_1649606791721837_4186868657295338405_o
18121433_1681092998573216_4153940464638306447_o