„Haft intymny“

Warsztaty dla kobiet

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, styczeń 2018

Uczestniczki podczas warsztatów wyszywają swoje życzenia bądź znaczące dlań cytaty. Materiałem, na którym tworzony jest haft, to zasłona prysznicowa – materiał, który ma dwie strony.

Która z tych stron jest kulturowo ważniejsza? Czy ta, która styka się z naszym ciałem podczas kąpieli i daje poczucie intymności, czy ta, która widziana jest z zewnątrz?

Balansując między znaczeniami „dwóch stron” – zasłony, haftu, tego co zakryte i odkryte – podczas warsztatu uczestniczki odnoszą się do prezentowanej na wystawie pracy: sukienki, uszytej przez Proszczuk z jagnięcych błon oraz wyhaftowanej czerwoną nicią.

Warsztat otworzyły pole do przedyskutowania i twórczego przepracowania pytań o tradycyjne role przypisywane kobietom w kulturze żydowskiej i chrześcijańskiej – oraz znaczenie związanych z nimi rytuałów.

Intimate embroidery

Workshops for women 

Museum of the History of Polish Jews POLIN, Warsaw, January 2018

Participants during the workshop embroider their wishes or significant quotes for them. The material on which the embroidery is made is a shower curtain – a material that has two sides. 

Which of these sides is culturally more important? Is the one that touches our body while bathing and gives a sense of intimacy, or the one that is seen from outside?

Balancing between the meanings of the „two sides” – curtains, embroidery, what is hidden and uncovered.

During the workshop, the participants refer to the work presented at the exhibition: dresses, lambskin sewed by Proszczuk and embroidered with red thread.

The workshop opened the field for discussing and creatively reworking the questions about traditional roles attributed to women in Jewish and Christian culture – and the importance of related rituals.

_dsc0863okm
27022086_1977722878910225_7367394128846411109_o
_dsc0835okm
27021110_1977729432242903_6211174119507155378_o
27356001_1977722842243562_2284604682882993662_o
27021780_1977722558910257_5436669131170763316_o
dsc0819okm
27024040_1977722798910233_7068539308537862451_o
27173527_1977721972243649_1125866181645781509_o
dsc0876okm